Wskaźniki i stawki

W trakcie mojej praktyki w prowadzeniu biura najczęściej zadawanymi przez moich klientów pytaniami są pytania o „najniższą krajową”, o wartość „małego ZUSu” (płaconego w ciągu pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o FUS) i „dużego ZUSu” dla prowadzącego działalność, o koszty związane z zatrudnieniem pracowników etc. etc. etc.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich klientów poniżej przedstawiam aktualne dane dotyczące wskaźników i stawek opłat o jakie mnie najczęściej pytają:

1. Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) wynagrodzenie brutto za 1/1 etat od dnia 01 stycznia 2020 r. wynosi:

2.600,00 zł
Analogicznie wysokość wynagrodzenia za część etatu:
3/4 etatu 1.950,00 zł
1/2 etatu 1.300,00 zł
1/4 etatu 650,00 zł
1/8 etatu 325,00 zł

Wysokość minimalnej stawki godzinowej brutto wynosi 17,00 zł.

2. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2020 r. wynosi (tzw. „duży ZUS” z ubezpieczeniem chorobowym):

ub. społeczne – 992,30
ub. zdrowotne – 362,34
Fundusz Pracy – 76,84
RAZEM – 1.431,48

3. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2020 r. wynosi (tzw. „duży ZUS” bez ubezpieczenia chorobowego):

ub. społeczne – 915,46
ub. zdrowotne – 362,34
Fundusz Pracy – 76,84
RAZEM – 1.354,64

4. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2020 r. wynosi (tzw. „mały ZUS” z ubezpieczeniem chorobowym):

ub. społeczne – 246,80
ub. zdrowotne – 362,34
Fundusz Pracy – 0,00
RAZEM – 609,14

5. Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2020 r. wynosi (tzw. „mały ZUS bez ubezpieczenia chorobowego”):

ub. społeczne – 227,69
ub. zdrowotne – 362,34
Fundusz Pracy – 0,00
RAZEM – 590,03

6. Od 1 lutego 2020 r. więcej firm może skorzystać z preferencyjnej formy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli z Małego ZUS Plus. Jeżeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 000 zł, możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli działalność prowadziłeś krócej, limit
przychodu ustalisz proporcjonalnie). Wysokość składki ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w 2019r .

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus nie możesz korzystać, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub:

– rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia z VAT – tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,

– spełniasz warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia),

– w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS 36 miesięcy,

– podlegasz ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)

– wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie możesz również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność, jako:
– twórca, artysta,
– osoba wykonująca wolny zawód,
– wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
– osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jak liczyć limit przychodów?
Limit przychodów z działalności gospodarczej w 2019 r. prowadzonej przez cały ten rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu musiszzastosować proporcję.
Jak obliczyć limit przychodów w proporcji do czasu prowadzenia działalności:
1. Podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym
2. Pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół.
Jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2019 r. limit wyniesie 82 191,78 zł (120 000 zł / 365 dni x 250 dni).
4. Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu.
Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód nie przekracza tego limitu, to możesz korzystać z Małego ZUS Plus.

Jak ustalić podstawę składek?
Najpierw oblicz przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok – podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie pomnóż przez 30. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ważne! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych
składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Teraz ustal podstawę składki: pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż
0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
Porównaj otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Twoja najniższa podstawa składki musi mieścić się między tymi 2 wartościami:
nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.
Jeśli otrzymałeś niższy wynik niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30%
minimalnego wynagrodzenia.

7. Stawki wynagrodzeń młodocianych w okresie 01.06.2020 -31.08.2020 r. wynoszą:

I rok nauki – 266,57 brutto
II rok nauki – 319,89 brutto
III rok nauki – 373,20 brutto

8. Koszt zatrudnienia 1 pracownika w przeliczeniu na wielkość etatu:

1/1 etatu –wynagrodzenie netto –1.920,62
– składki ZUS –1.090,86
– zaliczka na PIT 4 –121,00
RAZEM 3.132,48
3/4 etatu –wynagrodzenie netto –1.462,21
– składki ZUS –770,38
– zaliczka na PIT 4 –69,00
RAZEM 2.301,59
1/2 etatu –wynagrodzenie netto –1.002,81
– składki ZUS –513,58
– zaliczka na PIT 4 –18,00
RAZEM 1.534,39
1/4 etatu –wynagrodzenie netto –551,77
– składki ZUS –215,43
– zaliczka na PIT 4 –0,00
RAZEM 767,20
1/8 etatu –wynagrodzenie netto –280,44
– składki ZUS –108,27
– zaliczka na PIT 4 –0,00
RAZEM 388,71