Usługi

KSIĘGI HANDLOWE
Prowadzę księgi handlowe przedsiębiorców, spółek handlowych, stowarzyszeń, rolników i osób fizycznych, którzy na podstawie Ustawy o Rachunkowości mają taki obowiązek. W ramach swoich usług oferuję:

1. Zakładanie Zakładowego Planu Kont indywidualnie do profilu prowadzonej przez klienta działalności.
2. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości.
3. Dekretację wszystkich dokumentów na odpowiednie konta analityczne i syntetyczne.
4. Zakładanie i prowadzenie odpowiednich rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT.
5. Zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia.
6. Sporządzanie miesięcznych zestawień sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych.
7. Sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich przepisów podatkowych.
8. Przygotowywanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.
9. Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań i prognoz finansowych dla banków.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Prowadzę usługowo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Oprócz tego w ramach swoich usług w tym zakresie oferuję:

1. Zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
2. Zakładanie i prowadzenie niezbędnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług.
3. Zakładanie i prowadzenie niezbędnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT związanego ze współpracą moich klientów z kontrahentami unijnymi, sporządzanie stosownych informacji o dokonanych przez nich wewnątrzwspólnotowych transakcjach.
4. Miesięczne bądź kwartalne obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

EWIDENCJE DLA POTRZEB ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Jest to jedna z najprostszych form rozliczania się z urzędem skarbowym. Jako jedna z najprostszych form jest również najmniej pracochłonna. Do moich obowiązków w tym zakresie należy prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz niezbędnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT.

POZOSTAŁE USŁUGI
W trakcie mojej wieloletniej praktyki w prowadzeniu biura zdążyłem się zorientować, że przedsiębiorcy korzystający z moich usług dość często wymagają ode mnie pomocy w sprawach kadrowo –płacowych i ZUSowskich. Od wielu lat chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom moich klientów zajmuję się również:

1. Prowadzeniem akt osobowych pracowników.
2. Sporządzaniem umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenie oraz umowy o dzieło).
3. Sporządzaniem list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych, prowadzeniem kart wynagrodzeń i sporządzaniem PITów 11.
4. Sporządzaniem deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS.
5. Sporządzaniem świadectw pracy, prowadzeniem korespondencji urzędowej dotyczącej pracowników (m.in. sporządzaniem odpowiedzi na zajęcia komornicze), wystawianiem zaświadczeń o dochodach pracowników.

Oprócz w/w spraw dość często pomagam swoim klientom w zakresie:

1. Przygotowania danych o sytuacji majątkowej klienta w sprawach o uzyskanie kredytu, leasingu itp.
2. Sporządzania sprawozdań GUS.
3. Wypełniania dokumentów KRS.
4. Sporządzania wniosków o refundację składek z PFRON.
5. Sporządzania dokumentów do refundacji kosztów zatrudniania młodocianych.

Celowo wyżej używałem słowa „pomoc”, gdyż te pozostałe usługi świadczę klientom nieodpłatnie w ramach zawartej umowy. Uważam, że idealne biuro rachunkowe – a do takiego ideału cały czas aspiruję – powinno świadczyć kompleksowe usługi finansowe. I staram się tak właśnie postępować w swojej pracy. Moi klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat związanych z pozostałymi usługami.